Zpracování osobních údajů

Vyplněním údajů a odesláním formuláře odesílatel prohlašuje, že bere na vědomí skutečnost, že společnost ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) z.č. 101/2000 Sb. zpracovává a shromažďuje osobní údaje odesílatele za účelem realizace smlouvy a těchto Podmínek. Odesílateli náleží všechna práva dle z.č. 101/2000Sb., zejména dle ust. § 21 tohoto zákona. Odesílatel výslovně souhlasí s tím, aby Společnost ve smyslu § 11 z.č. 101/2000 Sb. shromáždila a zpracovala o odesílateli údaje týkající se jména, telefonního čísla a e-mailové adresy a to zejména za účelem evidence klientů a zasílání sdělení týkajících se činnosti nolimits, a to formou sms zpráv a e-mailu. Odesílatel prohlašuje, že se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zák. č. 480/2004 Sb. souhlasí; pokud odesílatel toto svoje souhlasné stanovisko změní, tj. že se zasíláním sdělení nebude souhlasit nebo pokud bude preferovat pouze určitou formu těchto sdělení, sdělí tuto skutečnost Společnosti písemnou formou.

Zkus milon zdarma