Zpracování osobních údajů

Vyplněním údajů a odesláním formuláře odesílatel prohlašuje, že bere na vědomí skutečnost, že společnost ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) z.č. 101/2000 Sb. zpracovává a shromažďuje osobní údaje odesílatele za účelem realizace smlouvy a těchto Podmínek. Odesílateli náleží všechna práva dle z.č. 101/2000Sb., zejména dle ust. § 21 tohoto zákona. Odesílatel výslovně souhlasí s tím, aby Společnost ve smyslu § 11 z.č. 101/2000 Sb. shromáždila a zpracovala o odesílateli údaje týkající se jména, telefonního čísla a e-mailové adresy a to zejména za účelem evidence klientů a zasílání sdělení týkajících se činnosti nolimits, a to formou sms zpráv a e-mailu. Odesílatel prohlašuje, že se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zák. č. 480/2004 Sb. souhlasí; pokud odesílatel toto svoje souhlasné stanovisko změní, tj. že se zasíláním sdělení nebude souhlasit nebo pokud bude preferovat pouze určitou formu těchto sdělení, sdělí tuto skutečnost Společnosti písemnou formou.